วัดกระจัง
วัดกระจับพินิจ
วัดกระโจมทอง
วัดกลางดาวคนอง
วัดกาญจนาสิงหาสน์
วัดกุนนทีรุทธาราม
วัดกันตทาราม
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดเกาะ
วัดแก้ว
วัดแก้วไพฑูรย์
วัดไก่เตี้ย
วัดกำแพง
วัดกำแพง (บางแวก)
วัดกำแพงบางจาก
วัดเกียรติประดิษฐ์
วัดขจรศิริ
วัดคฤหบดี
วัดคณิกาผล หรือวัดใหม่ยายแฟง
วัดครุฑ
วัดคูหาสวรรค์
วัดเครือวัลย์วรวิหาร
วัดโคนอน
วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
วัดจันทราราม
วัดจันทร์ประดิษฐารม
วัดเจ้ามูล
วัดเจ้าอาม
วัดจำปา
วัดแจงร้อน
วัดฉัตรแก้วจงกลณี
วัดฉิมทายิกาวาส
วัดเฉวตฉัตร
วัดชนะสงคราม
วัดชะลอ
วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
วัดชัยฉิมพลี
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดชิโนรสารามวรวิหาร
วัดชีปะขาว หรือ วัดศรีสุดาราม
วัดช่างเหล็ก
วัดไชยทิศ
วัดดงมูลเหล็ก
วัดดาวคนอง
วัดดาวดึงษาราม
วัดดีดวด
วัดดุสิดารามวรวิหาร
วัดตลิ่งชัน
วัดตะโน
วัดตะล่อม
วัดต้นไทรย์
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
วัดใต้
วัดโตนด
วัดทอง
วัดทอง (ฉิมพลี)
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
วัดทองนพคุณ
วัดทองใน
วัดทองเพลง
วัดทองศาลางาม
วัดท่าข้าม
วัดท่าพระ
วัดทุ่งครุ
วัดเทพธิดาราม
วัดเทพนารี
วัดเทพากร
วัดเทพพล
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดเทวสุนทร
วัดไทร
Wat Thipphayawariwihan
วัดธรรมมงคล
วัดธรรมาคุณาราม
วัดนก
วัดนครป่าหมาก
วัดนวลนรดิศ
วัดน้อยนางหงศ์
วัดน้อยใน
วัดนาคกลาง
วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง
วัดนาคปรก
วัดนางชีโชติการาม (วัดนางชีวรวิหาร)
วัดนางนอง
วัดนายโรง
วัดนินสุขาราม
วัดนิมมานรดี
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบัวผัน
วัดบรมนิวาส
วัดบางกระดี่
วัดบางขุนเทียนกลาง
วัดบางขุนเทียนนอก
วัดบางขุนเทียนใน
วัดบางขุนนนท์
วัดบางน้ำชน
วัดบางบอน
วัดบางบำหรุ
วัดบางปะกอก
วัดบางประทุนนอก
วัดบางพลัด
วัดบางมดโสธราราม (กลางนา)
วัดบางยี่ขัน
วัดบางแวก
วัดบางสะแกนอก
วัดบางสะแกใน
วัดบางเสาธง
วัดบางไส้ไก่
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบุคคโล
วัดบุญประดิษฐ์
วัดบุปผารามวรวิหาร
วัดบูรณศิริมาตยาราม
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
วัดปฐมบุตรอิศราราม
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดประชาบำรุง
วัดประดิษฐาราม
วัดประดู่ฉิมพลี
วัดประดู่ในทรงธรรม
วัดประดู่บางจาก
วัดประทีปพลีผล
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัดประสาท
วัดประเสริฐสุทธาวาส
วัดปรางค์หลวง
วัดปากบ่อ
วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำฝั่งใต้
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าทองเนียม
วัดปุรณาวาส
วัดเปาโลหิตย์

วัดพรหมรังสี
วัดพรหมวงศาราม
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม
วัดพระยาทำ
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
วัดพิกุล
วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร
วัดพุทธบูชา
วัดเพลง (ตลิ่งชัน)
วัดเพลง (บางพลัด)
วัดเพลง (ภาษีเจริญ)
วัดเพลงวิปัสสนา
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
วัดโพธิแมนคุณาราม
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์แก้ว
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์เรียง
วัดภคินีนาถ
วัดภาณุรังสี
วัดภาวนาภิรตาราม
วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร
วัดมงคลวราราม
วัดมณฑป
วัดมะลิ
วัดม่วง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
วัดมหาบุศย์
วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
วัดมะกอก
วัดมะพร้าวเตี้ย
วัดมังกรกมลาวาศ
วัดโมลีโลกยาราม
วัดยางบางจาก
วัดยางสุทธาราม
วัดยานนาวา
วัดยายนุ้ย
วัดยายร่ม
วัดรวกบางบำหรุ
วัดรวกสุทธาราม
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
วัดรางบัว
วัดราชคฤห์วรวิหาร
วัดราชนัดดาราม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
วัดราชผาติการามวรวิหาร
วัดราชวรินทร์
วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
วัดราชโอรส
วัดราษฏร์บูรณะ
วัดราษฏร์บำรุง
วัดรัชฎาธิฐาน
วัดราชบูรณะ
วัดเรไร
วัดลครทำ
วัดละมุดใน
วัดลาดพร้าว
วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)
วัดเลา
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่ง)
วัดวิจิตรการนิมิตร
วัดวิมุตยาราม
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส
วัดเวฬุราชิน
วัดวิเศษการ
วัดศรีนวลธรรมวิมล
วัดศรีสุดาราม
วัดศาลาครืน
วัดศาลาแดง
วัดศิริวัฒนาราม
วัดสน
วัดสมรโกฏิ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดสะพาน
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
วัดสารอด
วัดสิงห์
วัดสิงห์ (จอมทอง)
วัดสิตาราม
วัดสิริกมลาวาส
วัดสีสุก
วัดสีหไกรสร
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาราม
วัดสุทัศน์เทพวราราม
วัดสุธรรมวดี
วัดสุวรรณ
วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณาราม
วัดเสมียนนารี
วัดแสงสิริธรรม
วัดแสมดำ
วัดโสมนัสวิหาร
วัดสังข์กระจาย วัดสันติธรรมาราม
วัดสัมพันธวงศ์ หรือวัดเกาะ
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
วัดหนองแขม
วัดหนัง
วัดหลวงพ่อโอภาสี
วัดหลักสาม
วัดหิรัญรูจี
วัดใหม่เทพนิมิตร
วัดใหม่พิเรนทร์
วัดใหม่ยายนุ้ย
วัดใหม่ยายแป้น
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
วัดอนงคารามวรวิหาร
วัดอมรทายิการาม
วัดอมรคีรี
วัดอรุณราชวราราม
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดอินทรวิหาร
วัดอินทราราม
วัดอินทราวาส
วัดอุดมรังสี
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
วัดอ่างแก้ว